LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Actieagenda Beter Aanbesteden afgerond
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Actieagenda Beter Aanbesteden afgerond

De Actieagenda Beter Aanbesteden, met daarin 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk, is afgerond. De betrokken ondernemersorganisaties en overheden gaan werken aan een vervolgprogramma.

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteedt de overheid jaarlijks voor 73 miljard euro aan. Als dit op een goede manier gebeurt, levert dit extra groeimogelijkheden op voor ondernemers, een efficiënte inkooppraktijk bij overheden en een effectieve besteding van belastinggeld.

Effectiever omgaan met verplichtingen
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (red. verantwoordelijk voor inkopen door het Rijk) en Economische Zaken en Klimaat (red. Aanbestedingswet) zien verdere mogelijkheden voor verbetering van de dialoog tussen overheden en ondernemers en het versterken van de inkoopfunctie. Het opzetten van een vervolgprogramma is ook het advies van Karsten Klein, de aanjager van Beter Aanbesteden.

Voor Beter Aanbesteden is in kaart gebracht hoe partijen effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van producten of diensten. Dat gaat ook om praktische afspraken, zoals de opdracht aan het bedrijfsleven om het kennisniveau van inkopers op peil te houden via zogenoemde marktdagen. Betrokken partijen werkten gezamenlijk aan thema’s zoals het tegengaan van het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van opdrachten. Ook stelden zij bijvoorbeeld de handreiking tenderkostenvergoeding op, een verduidelijking over het al dan niet toekennen van een vergoeding aan ondernemers voor de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure.