LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Klimaat- en Energieverkenning: vanaf 2024 alleen nog led-lampen verkocht
© Lamp en licht

Klimaat- en Energieverkenning: vanaf 2024 alleen nog led-lampen verkocht

Bij de huidige Ecodesign-eisen voor verlichting ligt het aandeel led-lampen in huishoudens volgens de onderzoekers naar verwachting rond de 70 procent in 2030. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) trekt deze conclusie in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019, die het in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ECN part of TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft opgesteld. De KEV 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding en verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen. Deze KEV vervangt de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 en geldt als het nieuwe basisscenario voor toekomstige analyses over de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot 2030.

Klimaatdoelen niet gehaald
Overigens concludeert het PBL ook dat het beleidspakket van het definitieve Klimaatakkoord onvoldoende is om Nederland in 2030 zijn klimaatdoelen te laten behalen. Hoewel het definitieve Klimaatakkoord een steviger beleidspakket bevat dan het eerdere ontwerp-Klimaatakkoord, wordt het doel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990 volgens de onderzoekers van het PBL naar verwachting niet gehaald. Dat komt omdat recente ontwikkelingen en geactualiseerde verwachtingen voor bijvoorbeeld brandstofprijzen zorgen voor tegenvallers in de emissies van met name de elektriciteitsproductie, mobiliteit en industrie. Per saldo zijn deze tegenvallers groter dan het effect van het steviger akkoord en is er dus meer nodig om het doel van 49 procent te halen.

Ecodesign-richtlijnen: alle lampen led
In de KEV 2019 heeft het PBL uitgebreid aandacht voor de Ecodesign-richtlijnen waarmee de Europese Unie eisen stelt aan de energie-efficiëntie voor verlichting en elektrische apparaten. En de effecten van dit beleid worden volgens de onderzoekers steeds beter zichtbaar: ‘Voor het voorgenomen beleid zijn schattingen gedaan van het effect van nieuwe en vernieuwde Ecodesign-eisen, voor vaatwassers, wasmachines, koelkasten, vriezers, beeldschermen (waaronder televisies en computerschermen), en verlichting. In de berekeningen voor de KEV is rekening gehouden met wijzigingen in de Energie Efficiëntie Index (EEI-index). Behalve voor verlichting, is voor elke energielabelklasse een maximale eis gesteld aan de EEI vanaf 2021. Voor deze apparaten is verondersteld dat eisen 1 labelstap beter zijn dan het bestaande vastgestelde beleid. Voor verlichting is aangenomen dat alle verkochte lampen vanaf 2024 led-lampen zullen zijn.

Bij de huidige Ecodesign-eisen voor verlichting ligt het aandeel led-lampen in huishoudens volgens de onderzoekers naar verwachting rond de 70 procent in 2030. ‘Aangenomen is dat bij het voorgenomen beleid bijna de hele voorraad lampen in 2030 zal bestaan uit het type led, vanwege de kortere levensduur van de huidige lampen.’

Innovatieopgave voor glastuinbouw
Voor de uitrol van led-verlichting in de glastuinbouw zijn de PBL-onderzoekers minder optimistisch: ‘De elektriciteitsvraag in de glastuinbouw blijft toenemen door een verdergaande intensivering van belichte teelten, en een groeiende elektrificatie van de warmtevoorziening. De doorbraak van led-verlichting laat wat op zich wachten doordat er nog onderzoek nodig is naar de effecten en mogelijkheden van led voor belichting in de glastuinbouw. Pas na 2025 verwachten we een groeiende uitrol van led in kassen.’